USŁUGI

Usługi księgowe

01.

Kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek zgodnie z Ustawą o rachunkowości lub MSR

02.

Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych również skonsolidowanych

03.

Sporządzanie wszystkich obowiązkowych deklaracji oraz informacji podatkowych, które wymagane są przez Urząd Skarbowy

04.

Sporządzanie informacji podatkowych uwzględniających zmiany w spółce dotyczące adresu, wyboru sposobu rozliczania w podatku VAT oraz innych zmian w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

05.

Prowadzenie ewidencji środków trwałych

06.

Reprezentowanie Zleceniodawcy przed organami publicznoprawnymi

07.

Sporządzanie sprawozdań na potrzeby Giełdy Papierów Wartościowych (GPW), Narodowego Banku Polskiego (NBP)

08.

Sporządzanie formularzy sprawozdawczych, kwestionariuszy i ankiet statystycznych na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego

09.

Udzielanie w imieniu Spółek biegłemu rewidentowi informacji dotyczących sprawozdania finansowego sporządzonego przez Zleceniobiorcę

10.

Sporządzanie sprawozdań finansowych na potrzeby przekształcania spółek, np. łączenia lub podziału spółek

11.

Tworzenie we współpracy z obsługiwaną spółką polityki rachunkowości oraz jej aktualizacja

12.

Doradztwo księgowe, w tym kontrola i nadzór struktur księgowych (restrukturyzacja struktur księgowych) w sytuacji, gdy księgi prowadzone są samodzielnie przez Zleceniodawcę

13.

Pełna obsługa audytów i kontroli

Obsługa podatkowa

01.

Bieżące doradztwo podatkowe dla klienta korporacyjnego, średnich firm i startupów – pisemne analizy, ustne konsultacje, spotkania z Klientami oraz z organami podatkowym

02.

Informowanie o najważniejszych zmianach prawa podatkowego i praktyki interpretacyjnej

03.

Efektywne rozwiązania – poszukiwanie sposobów eliminacji problemów z uwzględnieniem celów biznesowych organizacji

04.

Zarządzanie ryzykiem podatkowym – identyfikowanie ryzyka ze wskazaniem najbardziej bezpiecznych i korzystnych działań

05.

Bieżący nadzór nad rozliczeniami podatkowymi

06.

Wsparcie podatników w trakcie kontroli podatkowych

Obsługa kadrowo-płacowa

01.

Prowadzenie akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami

02.

Sporządzanie podstawowych dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz związanych ze stosunkiem pracy tj. umowy o pracę, informacje do umowy o pracę, wypowiedzenia, świadectwa pracy, porozumienia

03.

Sporządzanie umów zleceń i umów o dzieło

04.

Prowadzenie spraw związanych z nieobecnościami pracowników, ustalanie uprawnień do urlopu

05.

Dokonywanie zgłoszeń i wyrejestrowań w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

06.

Obliczanie i sporządzanie list płac pracowników etatowych oraz współpracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych

07.

Sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych oraz rocznych informacji ZUS

08.

Przygotowywanie rocznych informacji o dochodach oraz zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych

09.

Współpraca w zakresie tworzenia regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS)

10.

Sporządzanie raportów GUS

Księgowe doradztwo prawne

01.

Doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prawne

02.

Zakładanie i rejestracja spółek

03.

Kompleksowe doradztwo w zakresie prawa gospodarczego

04.

Wsparcie w windykacji przed sądowej i sądowej

05.

Reprezentowanie przedsiębiorców przed KRS oraz innymi urzędami państwowymi i samorządowymi, w zakresie związanym z działalnością gospodarczą

06.

Obsługa procesów likwidacyjnych

Raporting i controlling

01.

Przygotowanie oraz wdrożenie systemu raportowania Business Intelligence indywidualnego dla każdego klienta

02.

Opracowanie polityki rachunkowości i controllingu, planu kont i system controllingu, kontroli kosztów, procedur kontroli wewnętrznej dla potrzeb rachunkowości zarządczej i controllingu

03.

Parametryzacja systemu informatycznego, schematów raportów zarządczych i sprawozdań na różnych szczeblach zarządzania

04.

Analiza wskaźnikowa i analiza odchyleń, budżety i analiza odchyleń od budżetu, wskazanie przyczyn i dokonanie korekt w budżetach dla kolejnych okresów

05.

Raporty sprzedaży, raporty zarządcze, prognozowanie wyniku podatkowego i finansowego

06.

Bieżąca kontrola przepływów pieniężnych i płynności finansowej